Svalövsmodellen föddes i Alaska...

Svalövsmodellen bygger på "Alaska-modellen", ett framgångsrikt arbetssätt inom primärvården i staden Nuka, Alaska. Nedan kan du se information om Alaska-modellen. De har fått otroliga resultat av att jobba i team, med kontinuitet, så det är inte konstigt vi gillar denna primärvårdsmodell lite extra!

Primary care isn’t manufacturing, it’s not linear. It’s about health care staff and patients and how well they connect. It’s about messy human relationships. And it’s about partnering.”

Dr. Douglas Eby, family physician and medical director of Southcentral Foundation, Alaska

 

Av att arbeta i tvärprofessionella team, med rond och kontinuitet har man i Alaska sett...

  • 60 % färre besök till sjukhusspecialister
  • 36 % färre besök till allmänläkare
  • 40 % lägre kostnader för läkemedel
  • 30 % mindre användning av medicinsk service (lab, röntgen)
  • Halverat antal akutmottagningsbesök och halvering av vårddygn
  • Deltagandet i barnvaccinationsprogrammet har ökat dramatiskt
  • Mindre våld i nära relationer
  • Minskad personalomsättning (Personal- och patientnöjdhet ca 98 %)
  • Mycket större fokus på personer med kroniska sjukdomar som utgör 2/3 av sjukvården

I distriktsläkaren.se kan du läsa om Alaskamodellen och Svalöv

Alaskamodellen - Historik

• Bort med den gamla, västerländska, paternalistiska
sjukvårdsmodellen (som dominerat i 100 år) där vi ser:
– Fokus på sjukhus; trauma, övergående infektionsepisoder, ”laga trasiga.
delar”. Allt sker på vårdens villkor. Patienten är passiv mottagare.
– 5 % av patienten står för 50 % av kostnaderna – hanteras ändå i stuprör.
– Skuld och skam: ”Du har en dålig livsstil. Du tar inte dina mediciner som
du borde.”
– Patienten gör en stor ”investering” i tid/omak vid vårdbesök – förväntar sig
därmed något i utbyte: labb, rtg, utredning, medicin osv.

Kontinuitet är kärnan!
Forskningen har visat att kontinuitet leder till:
• Lägre sjukvårdskostnad
• Färre inläggningar + färre besök på akuten
• Högre medicinsk kvalitet
• Mer nöjda patienter
• Mer nöjda medarbetare
• Ökad tidseffektivitet
• Minskad överdiagnostik och överbehandling
• Ökad ansvarskänsla
• Lägre risk att dö i förtid
• Ökad trygghet och patientsäkerhet

Alaskamodellen – mer konkret

• Tvärprofessionella Team bestående av:
– Allmänläkare
– Case Manager (motsvarande sjuksköterska)
– Case Manager Support (motsvarande medicinsk sekreterare)
– Medical assistant (motsvarande undersköterska)

• Två eller flera team delar på:
– Beteendevetare/psykologer, fysioterapeuter, apotekare, dietist

• Samlokaliserade på ”hälsocentralen” finns oftast BVC och MVC.

Tydligt fokus på psykosocial kompetens hos alla teammedlemmar.

• Teamen ansvarar för i snitt 1400 invånare (varav ca 200 finns i
avlägsna byar). (Familjen tillhör samma team.)

• Garanterad kontakt samma dag på det sätt pat föredrar:
– Har lett till lägre efterfrågan (!) Ett team hanterar ca 50-70 kontakter per dag
– Ca 7-9 fysiska besök per dag
– Ca 50 % digitala kontakter: framförallt mail, men även video
– Ca 30 % telefonkontakter
– Mindre ”investering” för patienten - lägre krav på utbyte (rtg, lag mm)

Är tiden mogen för en anpassad Alaskamodell?

• Ligger helt i linje med Anna Nergårdhs statliga utredning om ”God
och nära vård” där Alaskamodellen lyfts fram:
– ”Southcentral Foundation i Alaska sticker ut i
omvärldsspaningen bland internationella hälso- och
sjukvårdssystem. De har på ett tydligt sätt gjort primärvården till
basen för vården. Genom att sätta relationer och kontinuitet i
centrum, stöttat av tvärprofessionella team, har de nått
toppklass i nationella och internationella jämförelser avseende
resurseffektivitet, kvalitet och kundnöjdhet”

Teambedömningsrond - VARFÖR?

• Förbättra kontinuiteten - dessutom med hela teamet
• Smart nyttjande av mottagningstider/resurser
• Förberedd patient till rätt resurs direkt
• Ronden medför att frågor samlas till en tidpunkt på dagen
• Likartad handläggning – jämlik vård
• Utbildningstillfälle
• Teamarbete
– ”En grupp är alltid smartare än en person”
– Stöd i bedömningar – inte sitta ensam med svåra beslut
– Mindre ensamarbete – gemenskap - förståelse
– Arbetsglädje!

(Informationen om Alaskamodellen är tacksamt mottagen från Ola Bergstrand, hälso- och sjukvårdsstrateg)